Veien Til Fullkommenhet

Spor i sandenDe innledende gradene til Ordenen beskriver gjennom allegori og symbol de eldgamle og dype hemmelighetene til menneskets mindre og større mysterier. Disse gradene som starter med at man blir mottatt som Minerval i en leir, kronologiserer din ferd blant oss som et Menneske, Magiker og Mester Magiker i Mysterienes Oase, som leiren er en vaktpost for. Endelig beskriver den slutten på denne syklusen i det man fullkommengjøres i gradene Perfekt Magiker og Perfekt Innvidd.

Disse gradene som til sammen utgjør den første triaden i vår Orden, Jordens Menneske, er en skole i livet og lærer man hvordan man kan leve et balansert og rettferdig liv på fundamentet til den Thelemiske Lov. Således beskriver syklusen på seks grader det Guddommeliges mottagelse inn i den materielle verden, renselse ved fødsel, vigsling i livet, hengivelsen i døden, opphøyelsen etter døden og tilintetgjørelsen som bringer hele syklusen til sin ende, hvorpå den kan påbegynne eventyret på nytt.

Denne syklusen gir et sublimt system som ikke bare beskriver vår ferd gjennom livet (de mindre mysteriene) men også vår egen ferd innover mot og kontakt med det guddommelige i oss selv (de større mysteriene).

Man opptas som Minerval for å gjennomgå et treningsprogram. Dette gis i form av de faktiske instruksjonene, edene og lærdommene du blir gitt under din innvielse. Det er vanlig at de ulike avdelingene støtter opp under dette gjennom arbeid i gradene som består av veiledning og instruksjon i ulike gradsgrupper og ulike instruksjonshefter og foredrag, men du er selv ansvarlig i de innledende gradene å underlegge deg den disiplinen som kreves for å oppnå de gavene treningsprogrammet er tiltenkt å gi man.

Den fremste av disse er løftet som gis i selve Lovens Bok: For de som fullfører treningsprogrammet lover vi dem et harmonisk, suksessfullt og meningsfullt liv, levd på deres egne premisser, i henhold til sine egne idealer, i stedet for de kunstige idealene skapt av andre som søker å legge sine medmennesker i lenker. Vi lover dem visshet i stedet for tro, den direkte erfarte ”bevisstheten om værens fortsettelse,” at dette livet ikke er det eneste og at døden kun er en fase, like naturlig del av det å leve som livet selv. Vi lover dem en visshet som går på tvers av inkarnasjonene, som danner grunnlaget for at man fryktløst kan og skal gjøre sin vilje i det man erkjenner at ”væren er ren fryd,” siden det sanne og guddommelige Selv hverken kan skades eller ødelegges. Crowley oppsummerer dette på en sublim måte i skriftet Liber CI om pliktene og privilegiene til medlemmene:

Der er ingen lov hinsides Gjør hva du vil. Til tross for dette bør Brødrene studere daglig i den Hellige Lovs Bok, Liber Legis, for deri finner du mange råd angående dette, hvordan man på best mulig måte kan utøve sin vilje. Den første og største av alle privilegiene til en Broder er å være en Broder; å ha akseptert Loven, å ha blitt fri og uavhengig, å ha tilintetgjort all frykt, enten det er for sedvane, eller for tro, eller for andre mennesker, eller til og med for selve døden.

Med utgangspunkt i denne fullkommengjørelsen av ens liv på fundamentet til den Hellige Lov, blir således våre medlemmer forberedt til steget inn i invitasjonsgradene hvor man aktivt tar del i Ordenens ytre arbeid: å sikre friheten til enkeltmennesket. Dette ser vi starter allerede i den første av invitasjonsgradene, hvor den innsvergede Ridderen blir gitt i oppgave å forkynne Thelemas Lov.

Som følge av denne aktive deltagelsen i Ordenens ytre arbeide, gis avansement bortenfor graden Perfekt Innvidd kun ved invitasjon med utgangspunkt i hvor godt medlemmet har fullført treningsprogrammet det har blitt gitt i oppgave å fullføre.

Hva Et Medlemskap Innebærer

Sol i ørkenenI Ordenens innledende grader er det få plikter og mange privilegier. Fremst blant disse er broderskapet som skapes med sine brødre og søstre. Ordenen søker å skape grunnlaget for et fellesskap på fundamentet til Thelemas Lov, hvor våre ideelt sett alle livets eventualiteter skulle være dekket. Men siden dette er et langsiktig prosjekt varierer utviklingen av dette felleskapet fra sted til sted hvor våre avdelinger er etablert og vi oppfordrer deg derfor til å ta del i og støtte oppbyggen av dette fellesskapet, allerede fra du begynner i Ordenen.

Din deltagelse i samholdet med dine brødre og søstre og arbeid for Ordenen, danner grunnlaget, selv om dette ikke er noe direkte krav for avansement i de innledende gradene, som vi vurderer avansement inn i invitasjonsgradene ut fra. Som aktivt medlem av Ordenen har man dessuten rett til i henhold til den enkelte avdelings vedtekter å delta på alle gradsmøter opp til den graden man selv innehar og her vil du kunne få direkte veiledning og assistanse til å fullføre treningsprogrammet Ordenen gir deg.

Det eksisterer allikevel visse plikter som både er spesifikke for gradene og som gjelder for alle medlemmene. I hver eneste grad avlegger du visse eder som kan deles inn i tre, hemmelighetsholdelseseden, sosiale forpliktelser, og arbeid i graden.

Sistnevnte gir deg oppgavene som du skal arbeide med mens du er i graden og foruten to unntak ikke direkte fulgt opp av Ordenen. Om du skal dra full nytte av ditt medlemskap i Ordenen må man aktivt følge opp arbeidet man blir gitt og som allerede nevnt, blir også avansement inn i invitasjonsgradene vurdert ut fra din suksess med dette arbeidet og slik det manfesterer seg i ditt liv.

Hver eneste grad innebærer dessuten en rekke sosiale forpliktelser, eller kontrakter, som binder deg til dine brødre og søstre og som gjør vårt felles arbeide sammen enklere, mer harmonisk og effektivt. Hvert medlem er forpliktet til å følge disse edene og brudd på dem vil kunne straffes med sanksjoner som suspensjon, utkastelse o.l. avhengig av alvorlighetsgraden i bruddet.

Til sist har vi hemmelighetsholdelseseden. Hvert medlem er sverget til hemmelighetsholdelse, men opp til sjette grad, kun hva gjelder de spesifikke pedagogiske metodene Ordenen benytter seg av og de ord, grep og tegn man blir gitt i løpet av sin innvielse. Prinsippene og kunnskapen som ligger bak gradene opp til sjette grad, derimot oppfordres man til å lære villig bort til venner, familie og fremmede, noe som er naturlig siden om de skal ha noen funksjon, så må de manifesteres i ens eget liv. Ordenen publiserer dessuten en rekke bøker for offentligheten hvor disse prinsippene forklares og illustreres med nært beslektede metoder.

Hvordan Kan Jeg Bli Medlem?

Klippe sol mannHvert eneste menneske, uavhengig kjønn, rase, religion eller legning, som er myndig, fri og av godt omdømme, har en ugjenkallelig rett til de innledende gradene i O.T.O.

At du er myndig betyr at du er fylt 18 år og ikke er fratatt myndigheten til å bestemme over ditt eget liv.

At du er fri vil si at du ikke er fengslet eller soner noen dom eller annen straff, eller er blitt underlagt andre begrensinger som måtte hindre deg i å gå inn i et forpliktende forhold til Ordenen.

Ditt omdømme må to medlemmer av minst I° gå god for. Det er vanlig om du ikke kjenner noen medlemmer med den nødvendige rangen at to medlemmer av minst I° blir satt til å intervjue deg for å kunne gå god for ditt omdømme.

Disse blir da dine faddere i Ordenen og har et spesielt ansvar for at du lærer deg Ordenens sed og skikk. Tanken er at du alltid kan henvende deg til disse om det er noe du lurer på eller synes er vanskelig, slik at dine spørsmål kan, om dine faddere ikke kan hjelpe deg, rettes til de rettmessige instansene.

Oppfyller du disse forutsetningene kan du fylle ut den innledende søknaden for Minervalgraden. I denne graden er det tenkt at du skal finne ut om Ordenen er noe for deg og her kan du forbli så kort tid eller lenge du selv ønsker, men selv om du. Det er mulig å ta I° rett etter 0°, men du skal informere på forhånd om at dette er noe du vurderer, slik at de nødvendige forberedelser kan foretas. Den endelige avgjørelsen skal allikevel kun tas etter at din status som Minerval er et faktum. Om dette er noe du vurderer må du dessuten ha to medlemmer av minst I° som støtter ditt avansement.

Avgifter Forbundet Med Medlemskap

Når din søknad om opptak som Minerval er blitt godkjent, vil du få et krav om innvielses- og medlemsavgift. Innvielsesavgiften går til den lokale avdelingen som arrangerer innvielsene og skal gå til å dekke kostnadene de har i forbindelse med arrangementet. Medlemsavgiften er den årlige kontingenten og er et av kravene for å kunne beholde din status som av aktivt medlem med de privilegier denne medfører. Denne skal gå til å dekke administrasjonsutgiftene Ordenen har nasjonalt og internasjonalt som deler medlemsavgiften i to mellom hverandre. De lokale avdelingene, den nasjonale administrasjonen og det internasjonale hovedkvarteret er pliktige å føre et gyldig regnskap og sluttregnskapet for hvert år har alle medlemmene innsynsrett i.

Avansement i Ordenen impliserer alltid at man skal tjene de som er i gradene under. Medlemsavgiften er derfor stigende for hver grad og regnes som et minimum av støtte det enkelte medlem må gi, for å kunne opprettholde sitt medlemskap i Ordenen. Dette resulterer også i at de som sitter i dens ledelse er de som til enhver tid betaler mest i avgifter som støtter Ordenens virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Under følger en oversikt over avgiftene forbundet med gradene:

Grad Medlemsavgift Innvielsesavgift Totalt
M. 300 kroner 300 kroner 600 kroner
300 kroner 300 kroner 600 kroner
II° 600 kroner 300 kroner 900 kroner
III° 900 kroner 600 kroner 1500 kroner
IV° 1200 kroner 850 kroner 2050 kroner
P.I. Ingen økning 250 kroner 250 kroner
R.Ø.V. Ingen økning 200 kroner 200 kroner
1500 kroner 1000 kroner 2500 kroner
R.R.Ø. Ingen økning 500 kroner 500 kroner
VI° 1800 kroner 1000 kroner 2800 kroner
S.I.K. Ingen økning 500 kroner 500 kroner
P.K.H. Ingen økning 500 kroner 500 kroner
VII° 2100 kroner 1500 kroner 3600 kroner

 

Om du ønsker å søke opptak i Ordenen ber vi deg om å kontakte nærmeste avdeling og avtale videre med dem.