Ordo Templi Orientis Norge

Gjør hva du vil, skal være hele Loven.

Bokstavene O.T.O. står for Ordo Templi Orientis, den Orientalske Tempelridderorden eller Østens Tempelorden. Ordo Templi Orientis var den første av forrige tidsalders store Ordener som aksepterte Lovens Bok, mottatt av Aleister Crowley i 1904 e.v. (etter vår tidsregning) Denne boken erklærer en ny tid for menneskehetens tanke, kultur og religion, som springer ut fra en enkel og suveren kjennelse: Thelemas lov, som er Gjør hva du vil.

Denne loven kan ikke tolkes dithen at vi kan gjøre det vi har lyst til. Å utøve sin vilje vil si å gi avkall på alle de tilfeldige impulser og lyster som er i konflikt med den hensikten viljen impliserer. Loven skal snarere forstås som et mandat til å finne sin egen sanne natur, og handle i samsvar med denne.

Ordenens høye formål er å sikre individets frihet og dets fremgang i lys, visdom, forståelse, kunnskap og makt. Dette søkes ved å fremme skjønnhet, mot og vidd som grunnleggende dyder i mennesket, og ved å la drømmen om universelt brorskap ligge til grunn for denne friheten og fremgangen.

Målene til O.T.O. kan kun forstås i sin helhet av Ordenens høyeste innviede, men det kan åpent sies at den underviser i den hermetiske vitenskap eller okkult kunnskap, lysets rene og ubesmittede magi, hemmelighetene til mystisk oppnåelse, yoga i flere former: Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga og Hatha Yoga og alle andre grener av oldtidens skjulte visdom. Ordenen har også et særskilt ansvar for å spre Thelemas lov og videre å utvikle og formidle dens filosofi og doktrine.

Ordo Templi Orientis er en verdensomspennende, ideell organisasjon, med forgreninger i over 25 land og flere tusen medlemmer. I tillegg til Ordenens internasjonale hovedkvarter, som ledes av Frater Superior Hymenaeus Beta XII°, har den fem storlosjer underlagt egne stormestere, samt en rekke nasjonale seksjoner som ledes av Frater Superiors representanter i de respektive land. Foruten sitt hovedformål, som er å spre den Thelemiske Lov, formidler den til sine medlemmer praktisk og teoretisk kunnskap om åndelig og personlig utvikling.

Navnet søker å henspille på den allegoriske tilknytningen mellom tempelridderordenen og renessansen. Under den mørke middelalderen var den muslimske verden hovedsetet for vitenskapelig tenkning og filosofi, åndelig så vel som materiell. O.T.O. bruker myten om hvordan tempelridderne som dro til det hellige land, ble påvirket av denne visdommen og brakte kunnskapen tilbake til Europa. Her forberedte de grunnlaget for renessansen ved å forene Østens og Vestens Mysterier.

På grunn av dette ble Ordenen undertrykt og anklaget for blasfemi av kirken og kongen – overtroens og tyranniets representanter. Et av Ordenens høye formål har derfor tradisjonelt vært å kjempe mot undertrykkelse, overtro og tyranni og fremme individets utvikling, makt, forståelse og kunnskap. Dette søkes oppnådd gjennom skjønnhet, mot og vidd, på grunnlaget til det universelle brorskap.

O.T.O. Norge har avdelinger i flere byer og tilbyr regelmessig innvielser, gnostiske messer og andre aktiviteter.

Medlemskap er åpent for alle menn og kvinner som er frie, myndige og av godt omdømme. Hvis du ønsker å søke medlemskap i O.T.O., ber vi deg om å ta kontakt med den nasjonale sekretæren i O.T.O. Norge.

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.