Ordo Templi Orientis Norge

SISTE ARTIKLER

«Hvorfor skal du studere og praktisere magi? Fordi du av nødvendighet utøver magi hele tiden, og det er bedre om du utøver det forsvarlig enn uforsvarlig.» 

Aleister Crowley

Magi er vitenskapen og kunsten å skape forandring i samsvar med viljen. Den er vitenskapen å oppdage sin sanne natur, og kunsten å uttrykke denne naturen gjennom sitt liv. 

Ordo Templi Orientis (O.T.O.) er en religiøs Orden som jobber for menneskets frigjøring fra overtro, tyranni og undertrykkelse, gjennom å assistere sine medlemmer i å oppdage, uttrykke og feire sin sanne natur. 

O.T.O. Norge har både åpne og lukkede aktiviteter. De åpne er organisert som vårt sosiale fellesskap, Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.), mens de lukkede er organisert som vår livsskole, Mysteria Mystica Maxima (M∴M∴M∴). 

E.G.C. feirer Ordenens kirkekalender og administrerer dens sakramenter. Gjennom E.G.C. søker Ordenen å etablere et verdensomspennende sosialt fellesskap hvor enkeltindividets frihet holdes ukrenkelig. 

Til de som ønsker å underlegge seg religiøs disiplin, tilbyr M∴M∴M∴ en serie med innvielser organisert i grader. I kraft av innvielsene blir den innvidde en symbolsk magiker. Hun bruker magikerens våpen som symboler til å oppdage sin sanne natur, og å uttrykke denne gjennom sitt liv. Gradene vektlegger at våre medlemmer må ta ansvar for sine egne liv, og å tjene sine medmennesker gjennom sine livsvalg. 

Alt arbeid forbundet med O.T.O. er underlagt Thelemas Lov med dens befaling om å kultivere livsmestring gjennom selvdisiplin, kunnskap, og å tjene sine medmennesker.