Den tomme grav (og frelsens mysterium)

En studie av den Hengte Mannen i lys av våre hellige og hemmelige mysterier

Av br. K.S.

Inkarnasjonens mysterium og de mindre og større mysteriene

Den som erkjenner syndene sine og vender om til Gud, skal jeg døpe med vann. Men det skal komme en som er større enn meg. Han er så mektig at jeg ikke en gang er verdig til å ta sandalene av føttene hans. Han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd og ild.

Matteus 3:11

I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.

Johannes 1:1 

La det ikke flyte blod! Kast ham derfor ned i denne brønnen her i ørkenen, men legg ikke hånd på ham.

Første Mosebok 37:22

I vår orden skiller vi mellom de mindre mysterier som omhandler sverdet og skiven, og de større mysterier som omhandler lansen og begeret. De mindre mysteriene blir ofte referert til døperen Johannes og illustrert ved hodet1 (ordet/boken) til guden som blir kappet av og servert på et fat (skiven). Dette er en symbolsk beskrivelse av ordet som blir legeme, ånden som besjeler materie, og guden som blir Menneske. Det er dette som i hovedsak beskrives i triaden til Jordens Menneske, denne ferden fra unnfangelse og fødsel, via liv og død, til opphøyelse og tilintetgjørelse. 

Det er ikke vanskelig å finne den Hengte Mannens symbolikk i de mindre mysteriene. Først og fremst er den tilstede i første grad som omhandler fødselen til den inkarnerende guden. Det er liketil en grønn skive under hodet til den Hengte Mannen, noe som nettopp viser til denne symbolikken med hodet og fatet.

Disse mindre mysteriene blir også fremstilt i den bibelske historien om Noas ark som flyter på vannet og bringer livet videre i neste generasjon. Symbolikken er åpenbar. Vi får den Hengte Mannen som fosteret som flyter i fostervannet og som er hengt etter navlestrengen. Her finner vi også et viktig poeng vedrørende denne hengingen, for dette er ikke et offer per se. Ser vi nøye på den Hengte Mannen, ser vi at foten er bundet med det tomme skinnet til slangen som rører seg i vesicaen under hodet hans. Vi bivåner med andre ord et hamskifte snarere enn et offer. Crowley bruker rikelig plass i sin beskrivelse av Atu XII til å rase mot denne offertanken. Innen kristendommen vektlegges arvesynden som ble oppgjort ved stedfortredende soning og, som i troen, fører til oppstandelse når lidelsen er over. Gnostisk manikeisme ser på materien som mørk og ond, og ånden som lys og god, og vi ser tanker rundt den åndelige gnisten som er fanget i materiens mørke. Dette er tanker som går igjen i flere av de store religionene, og følgelig også i mange av de mystiske retningene som er avledet fra disse. 

Thelema forkaster alt dette; inkarnasjonen er ikke et offer; sjelen ikler seg materie for å vokse; oppstandelse erfares her og nå, og ikke i det hinsidige. 

Likevel skal vi se at Thelema ikke oppstår i et vakuum. Det går en understrøm av tanker fra disse tidligere tradisjonene som gis ny kontekst hos oss. Og som vi skal se, lever denne offersymbolikken i beste velgående, og vår oppgave blir først og fremst å ikke ilegge den mening på et moralsk plan. 

Vi skal se at mye av dette henviser til den Hengte Mannen og de større mysterier om lansen og begeret. Disse mysteriene knyttes ofte til våren, og til Jesus Kristus, og de handler hos oss om hvordan Mennesket blir Gud gjennom å dø mens det lever, istedenfor å forsake livet for å komme til Gud når det dør.

Osirismyten og den døende guden

Sannelig, jeg sier deg: I natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.

Matteus 26:34

Osiris er det klassiske eksempelet på den døende guden. Han var en egyptisk solgud som hersket over dødsriket. Osiris ble, ifølge myten, drept av sin bror Set som hugget ham i biter og spredte disse utover Egypt. Isis, hans kone, søkte og fant til slutt alle bitene foruten Osiris’ fallos; denne var falt i Nilen hvor den var blitt spist av tre fisker. Isis satte sammen bitene og skapte sin mann et lem av tre før hun pustet liv i ham og unnfanget deres sønn Horus.2

I denne klassiske og symbolske beskrivelse av solens død og oppstandelse er det særlig tre ting som er verdt å bite seg merke i:

 1. Den onde broren/onkelen.
 2. De tre fiskene som er נונ = 106 og representerer stjernetegnet Scorpio.
 3. Den forsvunnede fallosen.

Denne myten finner sitt ekko i kristendommen med Jesus Kristus som blir fornektet tre ganger av Peter (fiskeren) før han blir korsfestet med tre nagler. I frimureriet finner vi symbolikken igjen i Mestergraden, hvor Hiram Abiff blir forrådt og henrettet av de tre onde brødrene. Vi finner den også antydet i mithras-kulten med oksen og skorpionen. Selv navnet til den greske solguden later til å referere til dette, for Ηλιος = 3183 som er 3 x 106. Legg også merke til at solens stedfortreder på jorden, Φαλλος, er 831. 831 = 3 x 277. 277 er זרע som er frø eller sperma, og som minner om fisk som svømmer i vannet. Med alle disse obskure, men viktige referansene, beveger vi oss nå over i alkymiens verden.

Ars Regia og hvordan bli seende

Jesus spyttet på jorden og gjorde en deig av leire som han strøk på øynene til den blinde mannen. Jesus sa til mannen: «Gå og vask deg i Siloadammen.»4 Han gikk da avsted og vasket seg. Da han kom tilbake, kunne han se.

Johannes 9:6-7

Og derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

Første Mosebok 2:24

Måtte jeg få dø som den rettskafne dør, og livet mitt ende som hans!

Fjerde Mosebok 23:10

Den Hengte Mannens plassering på Livets Tre er viktig i denne sammenhengen. Det finnes flere alternativer. Jeg har valgt å vektlegge en tolkning som fremhever noen av de viktigste kortene med referanse til Alkymien. Mannen henger med venstre fot over Avgrunnen דעת. De utstrakte armene former trekanten ayin ע, nun נ og pé פ. Dette er viktig, for ע forbinder Merkur med Solen, נ forbinder Venus med Solen, og פ forbinder Merkur og Venus i Guds Hus, Tårnet, som refererer til ødeleggelsen av tempelet i Mestergraden. ע er Steinbukken og kortet Djevelen;‭ ‬נ er Skorpionen og kortet Død. Legg merke til at Død omtales av Crowley som «den frelsende buken som dreper Djevelen.» Det er viktig å merke seg at Djevelen er en voksen versjon av Narren som har fullført 70 år.5 Dette er Parsifal som har vunnet lansen i Magikergraden og er klar til å frelse Kundri og seg selv i Mestergraden. I så henseende er det også verdt å merke seg at denne Djevelen, som Steinbukken, også representerer fødselstegnet til Jesus.

Det var midnatt og Djevelen kom ned og satt midt iblant oss, men Eventyrprinsen visket: «Hysj! Det er en stor hemmelighet, men navnet hans er Yeheswah, og han er Verdens Frelser.» Og det var veldig morsomt, for piken ved siden av meg trodde det var Jesus Kristus, til en annen Eventyrprins (broren til min prins) sa, samtidig som han kysset henne: «Hysj! Aldri noengang fortell noen, det er Satan, og han er Verdens Frelser.» 

Crowley, Konx Om Pax, The Wake World

Før vi går videre, la oss dvele litt ved disse kortene, Djevelen og Død, og se på illustrasjonene som pryder dem. Djevelen er representert som en geitebukk med tre øyne og en seierskrans. Han står foran en stor fallisk figur med 8 vesen6 som er innesperret/fanget, 4 kvinner, 3 menn og 1 satyr. Den falliske figuren ser ut som et klassisk bilde av Jesus med de to vitnene som er gitt rett til å profetere og gjøre vann til blod.7 I Død ser vi Saturn som mannen med ljåen8 som frigjør figurer i vannet. Legg merke til fargevalget og sammenlign med Djevelen. Legg også merke til fisken og slangen nede til venstre. Disse to kortene former ordet נע eller ON,9 som viser til Solen og Heliopolis. Ordet har nummerverdien 120. Legger vi til Tårnet פ = 80 får vi 20010 som er bokstaven ר som er Atu XIX Solen. 

Da har vi formulert trekanten som dannes av mannens armer, og vi kan gå videre til hodet. Dette kan tolkes som stien samekh ס som er kortet Kunst eller ART11 på engelsk. ס stavet ut er סמכ =12 120. Vi kan derfor si at ART forener Steinbukken og Skorpionen. I alkymistiske termer representerer ART å feste det flyktige. I kortet ser vi Rebis, som er Narren13 i en mangefarget kappe, som blander ild og vann i en kjele som representerer Død og Skorpionen.

Men ART tolkes best sammen med kortet Elskerne som representerer bokstaven ז, som betyr sverd, og refererer til Tvillingene. Disse Tvillingene, som er delt for kjærlighets skyld, for mulighet for forening, er Prinsen og Prinsessen i det kongelige bryllupet. Disse er ו og הּ i tetragrammet. De er også Keiseren og Keiserinnen i Thots bok og alkymistisk Svovel og Salt. Sammen danner disse kortene den alkymistiske formelen Solve et Coagula, der Elskerne (Solve) særlig referer Magikergraden, og ART (Coagula) til Magiker- og Mestergraden. ART viser også til den alkymistiske formelen VITRIOL som er av særlig betydning for Mestermagikeren, og hvor Azoth, alkymistisk Kvikksølv, søkes i jordens indre.14

Disse to kortene utdypes videre ved noen av de numerologiske sammenhengene de presenterer. Elskerne refererer til bokstaven ז som er 7 og staves ut som 67.15 ס + ז blir likeledes 67.16 Crowley ga Atu XIV navnet ART17 da han designet Thoth-stokken. Dette er åpenbart en referanse til den kongelige kunst, alkymien. Men det finnes også et annet interessant poeng. For ART = 210 som sammen med זינ blir 277 = זרע.

Det finnes et videre mysterium skjult i den Hengte Mannen som er relevant i Magikergraden vår. Crowley hinter til dette når han refererer den Hengte Mannen til den rituelle stillingen Shiloas søvn. Senere referer han til Død som en komplettering av Atu XI Lyst og skriver at den Hengte Mannen er koblingen mellom dem. Atu XI refererer til bokstaven ט som betyr slange og viser til tegnet Løven som er Solens hus.19 Kortet viser til Johannes Åpenbaring og fremstiller Skjøgen BABALON som rir på Dyret. Dyret representerer kjerubene Løve og Okse. BABALON representerer Ørnen og Kvinnen. Sammen representerer de et tohodet monster med åtte lemmer20 som er det fullkomne menneske: Sfinxen!21 Det er denne sfinxen som må mestres av Magikeren, og kreftene brukes til å løsne Sjelens fester. Dette fører til at Magikeren kan forlate Form og legeme som en seende Mestermagiker, reisende som midnattsolen Kephra inn i Hekates rike som er oppstandelsens inngangsport, og Atu XVIII Månen. Legg merke til symbolikken med Slangen som har forlatt skinnet sitt rundt foten til den Hengte Mannen, og som rører seg i vesicaen i glansen av 18 stråler fra hodet. 18 = Atu XVIII.22 Dette er den tomme gravs mysterium, og hammen til Slangen er Jesu likklær. Som det står skrevet: «Det er en prakt gjemt i mitt navn og strålende, som solen ved midnatt alltid er sønnen.»23

Blodsofferet og den forsvunnede fallos

Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. 

Hebreerne 9:12

For blodet er livet. 

Femte Mosebok 12:23

I Crowleys Magick in Theory and Practice refererer kapittel XII24 til den Hengte Mannen. Dette er det berømte kapitlet om Blodsofferet og beslektede saker. I den forbindelse skal vi gå noen steg tilbake og se på tarottrumfene Djevelen, Død og Tårnet igjen. Disse former trekanten i den Hengte Mannen. Disse kortene er Atu XV, Atu XIII og Atu XVI. Tallene summerer til 44 som er דמ det hebraiske ordet for blod.25

Elskerne og ART er Atu VI og Atu XIV; sammen blir de 20 som er verdien til bokstaven כ, som staves פכ. K og P som blir et notarikon for Kteis Phalle. Tarotkortet er Skjebnen som viser Samsara chakra, som skjuler IAO. På hjulet ser vi de tre gunas eller alkymiens Kvikksølv, Salt og Svovel, som her skjuler de tre hebraiske moderbokstavene אמש. IAV = 17 + א מ ש 341 = 358 = Messias מחיש og Slangen נחש. Merk at disse moderbokstavene symboliserer vannet מ, ånden א og blodet ש som Jesus oppga på korset.26

Når man ser på tarotkortet den Hengte Mannen, er noe av det mest slående ved figuren at mannen mangler fallos. Noe som er omtrent like slående, er det faktum at ingen av de mange bøkene og artiklene som er skrevet om disse kortene har nevnt dette med et eneste ord. For den forsvunnede fallos er viktig i denne sammenheng. Nå vil det kanskje for enkelte virke som en besnærende tanke at Crowley har latt den døende guden kastreres, men løsningen ligger et annet sted. Kortet er en kenotaf, et minnesmerke og en tom grav, og denne fallosen er begravd et annet sted. For å forstå dette blodsofferet litt bedre så må vi søke å finne denne fallosen.

Før spenningen rekker å bygge seg opp til uhåndterlige nivåer skal jeg avsløre at Crowley har gjemt den Hengte Mannens lem i to av de høyere trumfene. Den første er Atu VIII Korreksjon27 som viser vektskålene med α og ω som blir 801. Sverdet representerer her ל som er 30. Vi får 831 = φαλλος. Dette kortet representer הּ i tetragrammet som settes på tronen til Moderen, eller Jomfruen som skjøgen BABALON. Også MAAT som er Master of the Temple of the A.˙. A.˙. Merk at stiene som er forbundet med den Hengte Mannen på Livets Tre28 danner ג‭, ‬ס‭, ‬פ‭, ‬נ‭, ‬ע og ד summerer til 267 som er מרכבה trone eller vogn.

Og med dette er vi kommet til det siste kortet i denne omgangen. 

Enkelte har referert til hvordan Crowley overser at Frieda Harris feilstaver Aeonets ord ABRAHADABRA i Atu VII, Vognen. Men Crowley gjør ingen feil her, og det er en grunn til at han bruker ordet ABRACADABRA. Vognen er referert til bokstaven ח som staves תיח = 418. ABRAHADABRA = 418. Han fjerner H og setter inn ח som staves til 418 som er Ordet par exellence. Vi får da 413 + 418 = 831. Snedig! For vi har funnet den Hengte Mannens fallos som er blodet i den Hellige Gralen til BABALON!

Kjærligheten til BABALON

Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds Sønn.

Johannes 19:7

Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Johannes 19:30

Dette offeret av blodet i Gralen eller Begeret til skjøgen BABALON bringer oss til den Hengte Mannen som symbol på Magister Templi. 

Han er hengt fra Ankhen, en versjon av Rosenkorset, som er et symbol på Venus. Han er også festet med tre nagler som referer til begjær for Lys, Liv og Kjærlighet. De grønne skivene refererer til Venus, som er kjærlighet.29 Men hvilken kjærlighet? Gjennomboret av naglene blir disse et symbol på kjærlighet under vilje.30 Her er det viktig å merke seg at disse tre naglene fester en fot og to hender som blir 3 x 5 = 15. Disse naglene er bokstaven ו og vi får 6 + 6 + 6 = 18. Til sammen blir det 33 som refererer til Jesus alder da han ble korsfestet, og enda viktigere, til ødeleggelsen av det andre tempelet og kjærligheten til BABALON.31 Den mørkere firkanten i bakgrunnen består 289 mindre firkanter. Her finnes en obskur referanse til Gralen via פטר som igjen er en referanse til Apertio Uteri.32

Men hvis vi ganger opp 289 med 4 for firkantene så får vi 1156. 1156 er et tall som blant annet skjuler BABALON og Nuit. Dette er spesielt relevant fordi det viser til τετελεσται som betyr «det er fullbrakt» og er Jesu siste ord på korset før han oppgir vannet, ånden og blodet. Dette er også interessant i forhold til en av våre grader i Jordens Menneske-triaden.33

Fra hodet til den til Hengte Mannen skinner det 28 stråler. I denne sammenhengen kan disse leses som pentagrammet til V.V.V.V.V.34 som er Crowleys motto som Magister Templi.35 Tar vi med de tre naglene som fester mannen får vi V.V.V.V.V.V.V.V. og vi blir minnet om: 

På eldgammelt skinn sto det skrevet med bokstaver av gull: Verbum fit Verbum, såvel som Vitriol og yppersteprestens navn V.V.V.V.V.

Liber VII, IV:41-42.

Dette henviser til doktrinen om Messias-stjernen og kan studeres i Liber 418 og J. Daniel Gunther sine bøker.36 Denne stjernen som også omtales som merkurstjernen, er et tema som leder oss naturlig videre i denne tolkningen av den Hengte Mannen og bringer oss til mysteriet om merkurstaven og de to slangene.

Sodoma og frelsens mysterium

Sannelig sier jeg deg, mange er de adeptene som har sett opp på bakdelene til min far og skreket: «Våre øyne svikter for ditt åsyns herlighet.»

Liber 418, 18. Æthyr

For der er kjærlighet og kjærlighet. Der er duen, og der er slangen. Velg I vel!

Al, I:57

Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det flammende sverdet som svinges uten stans.

Første Mosebok 3:24

Med mindre dere gjør høyre til venstre og venstre til høyre, og det som er oppe til det som er nede, og forsiden til baksiden, så skal dere ikke få oppleve Himmelriket.

The Apocryphal Acts of Paul, Peter, John, Andrew and Thomas

Sitatet ovenfor fra de apokryfe apostelgjerninger, gjengis av J. Daniel Gunther som et eksempel på et arketypisk oppositorum i hans redegjørelse for symbolikken rundt den Hengte Mannen. Det er ikke vanskelig å se relevansen. Bare se på kortet. Mannen er opp ned, det er åpenbart. Høyrefoten som danner den horisontale linjen i korset, er en venstrefot. Holder vi kortet opp mot et speil, så ser vi at den hebraiske bokstaven צ åpenbarer seg. På kortet er den speilvendt, og høyre og venstre har byttet plass. Ganske finurlig, men hva er poenget? צ henger sammen med Atu XII på flere måter, men det som er viktig her, og som vi skal se på nå, er nummerverdien til bokstaven. Stavet ut får vi צדי = 104. Dette er interessant, for 104 er faktisk verdien til det hebraiske ordet סדמ Sodoma. Er det kanskje hit vi må for å lure noen av disse hemmelighetene fra den Hengte Mannen?

Ser vi nøye på hodet og armene, gjerne med forstørrelsesglass, så ser vi at det er noe som ikke stemmer med anatomien. Men hva er det egentlig vi ser? Her er det nemlig noe som er bak fram, og svaret er såpass overraskende at hjernen ikke lett registrerer det. For trekanten blir nemlig delvis formet av bakparten til en mann, og hodet kan minne om et monster som fødes per anum.

For å prøve å forstå dette, la oss nok en gang gå tilbake til Egypt med en liten oppfølger til Osirismyten. Denne dreier seg om de påfølgende kampene mellom Horus og onkelen Set. I disse kommer Horus seirende ut, men ofte med et skadet eller ødelagt horusøye som resultat. Det finnes en hendelse der Set prøver å forgripe seg på Horus, men blir lurt til å utgyte sin sperm i Horus’ hånd. Som hevn for dette, får Set servert Horus’ sperm på salatblader som han spiser, noe som fører til at horusdisken vokser ut på pannen hans (Ajna Chakra).

Kapittel IV i Magick in Theory in Practice handler om ALHIM-formelen og ALIM-formelen,37 og det er særlig sistnevnte som er av interesse her. Normalt er ALIM referert til Månen og hekseri, men i en fotnote beskriver Crowley en annen variant. I denne er א en referanse til Harpokrates38 og en allusjon til et dikt av Catullus, ל er Libra og en allusjon til Tre Sverd, י er Hermes,39 og מ er den hengte mannen og representerer tilintetgjørelse i stillhet. 

I forbindelse med א må vi se på dikt 74 av Catullus som handler om poeten som gjør sin «onde onkel» om til Harpokrates. Harpokrates er gud for stillhet og beskyttelse og den passive Horus.40 Onkelen er den gamle mannen Saturn/Seth. ל refererer til Libra hvor Saturn er opphøyd. Legg merke til Saturn som Sterculius, hersker over gjødsel og ekskrementer. Her referer Crowley til tarotkortet Tre Sverd som er Saturn i Libra. Kortet referer til 10˚–20˚ av Libra, hvor Crowleys fødselsdag befinner seg. Vi kan nesten kalle det hans fødselsdagskort.41 Det Crowley gjør, er at han setter seg selv inn som den tilfredse kvinnen ל i formelen. Det vil si at han setter seg på tronen til Moderen og blir skjøgen BABALON. Mangelen på en egentlig kvinnelig komponent gjør at skapelse blir umulig, og resultatet blir død/tilintetgjørelse.

I The Paris Working finner vi en mytisk historie om hvordan Eva gjorde seg til mann etter Adams død for å beskytte seg mot frelserslangen שחנ. Dette var ikke vellykket, og Evas handling forleder slangen fra kvinnen/manifestasjon til mannen/tilintetgjørelse, noe som deler slangen i to, og skaper dualiteten i sexinstinktet. De to slangene er slangene til merkurstaven, én som leder til manifestasjon/liv/blasfemi og én som leder til kunnskap/død/helliggjørelse. Slangen er et symbol på σπερµα, og denne kraften er Hermes som forener de to slangene i Visdom. I The Paris Working blir Hermes som kraft symbolisert som Κρατος, Styrke, en brutal Titan som utfører Zevs’ befalinger. Hans søster Βια, Kraft, representerer Merkur ι som: α umanifistert og β manifistert, og er merkurstaven med de to slangene. Hermes er Livets Elv som renner gjennom menneskets generasjoner. Denne elven er ποταµος ζωης 42 og er 1776 som er 2 x 888. 888 er Ιησους.43

Disse idéene bygger på gamle kabbala-teksters beskrivelse av syndefallet. Dette kan studeres i den Gyldne Daggrys ritualer og instruksjoner, og det tolkes også videre i Thelemas hellige skrifter, hvor det kan ses i forbindelse med opprinnelsens feilgrep. Konklusjonen på historien er at Livets Tre ble knust og at Eva og Malkuth ble trykket ned mot demonverdenen. På den måten ble Malkuth skilt fra Livets Tre og manifestasjonen var et faktum. Gud satte navnet יהוהּ i avgrunnen og beskyttet således de øverste tre sephirothene.44 Disse representerer עדנ Eden,45 eller Eluisis’ hager i våre skrifter, og ble på denne måten avsondret fra resten av treet.

Går vi nå tilbake og ser på historien om de to slangene, så ser vi at Eva ved å dele Slangen i to kompenserer for syndefallet. For selv om יהוהּ-formelen setter הּ på tronen, så fører den også til κοσµος, viderefører forbannelsen og er derfor blasfemi. Den andre slangen, derimot, leder til død uten skapelse, frarøver יהוהּ tronen, og er derfor קדש.

Det er en dyp åre av gnostisisme som strømmer gjennom denne delen av Crowleys lære. Det kan kanskje synes som Manikeisme, og denne læren om at materien er ond som vi forkastet tidligere i artikkelen. Men det er faktisk en vesentlig forskjell her, nemlig denne: at av de to slangene som én fører til blasfemi og én fører til hellighet, fører faktisk begge til frelse. Og heri er nok et mysterium; for σπερµα er מושיע, og dette rører ved mysteriet om Kain og Abel og Slangens blod, men det får bli ved en annen anledning.

Sluttnoter

 1. Hode er på hebraisk ריש som er bokstaven ר og Atu XIX, Solen. Jamfør Liber Resh som et uttrykk for gradene i triaden til jordens menneske.
 2. Fallos blir på en måte et symbol, eller en stedfortreder, for vårt guddommelige vesen som blir skjult for oss ved formørkingen/tilsløringen som skjer når vi inkarnerer. På en måte kan man si at vi døpes i brønnen, og at vannet har sitt utspring i glemselens elv, ληθη.
 3. Jeg vil anbefale en studie av de 6 permutasjonene til dette tallet, for på den måten å oppdage noen av de sammenhengene som skjuler seg bak disse.
 4. Siloa betyr sendt ut.
 5. ע = 70. Jamfør Menneskets og Magikerens reiser med Solen.
 6. Tallet 8 er viktig og nært forbundet med frelse og frelseren i kristendommen. Jamfør de mange oktagonale kirkebygg og døpefonter. Legg også merke til oppstandelsen på søndag istedenfor lørdag og sammenhengen med Solen (søndag = solens dag) som Tiphareth med åtte stier. Her er det hos oss en sammenheng med Octonomos, det åttefoldige navnet Baphomet. באועמיתר blir via tallet 729 identisk med Κηφας, Steinen som Kirken er grunnlagt på. Denne grunnsteinen, som er Peter som Kristi stedfortreder, blir således identisk med den «kronede» Djevelen som er נחש og den sanne משיח. Sammenlign også Baphomet med Sfinxen og Merkurstjernen (vide infra). Denne symbolikken går også dypere med stein på hebraisk 296 = צור. Vi finner dette igjen i Atu XV. Tre «steiner» som er 296 x 3 = 888 = Ιησους. Sammenlign dette med 3 i 1, treenigheten, og Saladin med to offiserer.
 7. Se Johannes Åpenbaring 11:1-14.
 8. Dette er også en bue.
 9. ON er et viktig ord som har betydning i O.T.O. Ordet kan tillegges mange meninger. Man kan velge å tolke det som Løven og Ørnen, eller man kan se det som de to portene (Gullporten og Sølvporten). Bokstaven O kan dessuten symbolisere den «kronede» geitebukken (som er solen ved middag), og bokstaven N kan representere frelserslangen Kundalini.
 10. 200 er også Chokhmah og Ordet/Merkur/Hermes gjennom AIQ BKR. (Jamfør The Paris Working og Hermes som solarfallisk gud.) Merk også 200 = 156 + 44 (vide infra).
 11. Jeg har valgt å bruke det engelske navnet ART på grunn av nummerverdien.
 12. Summen av ע og נ.
 13. Atu 0. Sammenlign fargene.
 14. Se også frimurernes Royal Arch-grad.
 15. זינ
 16. Merk også ו og הּ som Worthy Wesir og Noble Emir. 12 + 55 = 67.
 17. Tidligere Temperance/Måtehold.
 18. Løve og Slange = Baphomet.
 19. Octonomos/Baphomet/Mestermagiker.
 20. Sammenlign med Rebis (277) i ART.
 21. Den Hengte Mannen skjuler de to hebraiske bokstavene צ og ל. De danner ordet צל som betyr skygge. Sammenlign med symbolikken i Atu XVIII, Månen. Ordet har også nummerverdien 120.
 22. Al. III:74.
 23. Boken har 22 kapitler som refererer til hver av de 22 tarot-trumfene.
 24. Sammenlign med blodhjertet og de to trekantene på Mestermagikerens kjortel.
 25. Enkelte oppmerksomme lesere vil bemerke at det finnes et hemmelig ord som istedenfor å bruke ש refererer til αιµα (blod) som er 52.
 26. Adjustment, ל. Han er א manifistert, mannen strukket ut, og kvinnen tilfreds på tronen til Moderen, Binah. Se også Liber 65. III:59.
 27. Her danner korset stiene ד og ג. En annen tolkning gir ג og ט. Denne kombinasjonen gir 269 som skjuler den kristne treenigheten. Se Sepher Sephiroth. Dette tallet skjuler Solen og Krepsen og er like relevant.
 28. Se Liber 418, 18. Æthyr.
 29. Nagle = ו = vilje.
 30. לאב
 31. Se Sepher Sephiroth.
 32. Spesielt interesserte kan ta notis av at det hebraiske ordet ירושלים også blir 1156 i henhold til Mispar Gadol.
 33. Se Liber 418, 20. Æthyr, Pentagrammet er ordene: Via, Vita, Veritas, Victoria og Virtus (28 bokstaver). Merk kristussymbolikken gjennom Veien, Sannheten og Livet og de tre naglene i historien om Jesu korsfestelse. Tornekronen og Spydet danner, sammen med disse, fem sår. Sammenlign dette med korsene i Messen: 3 + 2.
 34. Vi Veri Vniversum Vivus Vici. Legg merke til 8 x V = 49 = כוכב som betyr stjerne og er Merkurs sfære. Også Sfinxen som en organisme med åtte lemmer (vide supra).
 35. Initiation in the Æon of the Child og The Angel and the Abyss.
 36. Kapittelet refererer til Atu IV, Keiseren, som er צ.
 37. Horusbarnet.
 38. Hermes kan også tolkes som den «rampete gutten». Da får vi den gamle mannen og den rampete gutten.
 39. Her er også en referanse til å ta «fingeren» i munnen. Jamfør typiske avbildinger av Harpokrates.
 40. Her er Crowleys beskrivelse av kortet fra The Book of Thoth: «Dette kortet er mørkt og tungt; det er, så og si, Chaos’ livmor. Der er en intens snikende trang til å skape, men dens barn er monstre. Dette kan tyde på den ytterste transcendens av naturens orden. Her er tysthet, og fordervelse.»
 41. Se Johannes Åpenbaring 22:1.
 42. Merk at dette er symbolikk som hører til Hermes/Merkur som er 8. Legg også merke til at מחיש stavet fullt ut blir 888 (מימ‭ ‬חית‭ ‬יוד‭ ‬שינ).
 43. Treenigheten Kether, Chokmah og Binah. Dette sanktuariet er beskyttet av sverdet זינ = 67 og kjerubene eller Sfinxen som er ordet יהוהּ = 26. Sammen er de 93. Se Første Mosebok og katekismen i Magikergraden.
 44. Merk at עדנ er ענ med bokstaven til Venus/kjærlighet i midten.

Broder K.S. ønsker å rette en stor takk til T Omphalos IX° for inspirasjon og konstruktiv kritikk.

Tidligere publisert i Ratatosk, medlemsbladet for O.T.O. Norge, høstjevndøgn 2020.