Gradsystem

Innvielse: Veien til kunnskap

Alle som har valgt å undergå den heroiske bragd det er å inkarnere, blir før eller siden stilt overfor de samme eldgamle spørsmålene: hvor kommer jeg fra, hvem er jeg og hvor går jeg? Antikkens filosofer søkte å gi svar på disse tre spørsmålene, og over Akademiet i Athen sto det «Kjenn deg selv». Det er dette hermetikerne kalte Magnum Opus, det Store Verket.

Med andre ord er det Store Verket til ethvert menneske å erkjenne sin egen sanne natur og forsøke å utrykke denne gjennom sitt liv. Hva dette innebærer, vil gi forskjellige svar, avhengig av hvem og hvor man er i livet. Det Store Verket er således et individuelt prosjekt, og det Ordenen kan tilby, er kun luft, næring og vann til det såkorn ethvert menneske bærer på. Det er derfor i stor grad opp til medlemmene selv å tolke og uttrykke lærdommene i gradene. Ordenens fremste pedagogiske verktøy er dens rituelle innvielser inn i gradene.

En innvielse betyr en begynnelse, og innvielsen inn i en ny grad representerer således begynnelsen på et nytt stadium i ditt liv og representerer veien innover mot det guddommelige i deg selv. I hver grad blir du presentert for symbolske og allegoriske verktøy, som det er meningen at du skal kunne benytte deg av for å kunne leve et mer harmonisk og suksessrikt liv. Ordenen var opprinnelig en frimurerisk Orden, men de tradisjonelle murerverktøyene de brukte i frimureriets innvielser, ble av Crowley erstattet med de man bruker i magien.

Gradene er strukturert slik at de gjennom allegori og symbol kan instruere individet i sin ferd gjennom livet. Således symboliserer de første seks gradene (fra Minerval til og med Perfekt Innvidd) unnfangelse, fødsel, liv, død, opphøyelse og tilintetgjørelse – prosesser som kjennetegner ethvert liv. Gradene etter disse seks er en utvidet kommentar på II° eller livet. Ordenen gir på den måten instruksjon i de grunnleggende mysterier som livet tvinger en til å undres over. Hver grad representerer dessuten ulike stadier, hvor man gradvis tar på seg mer ansvar og mottar flere privilegier. Privilegiene som følger med medlemskapet er mange. Fremst blant disse er brorskapet. Det Store Verket kan endelig kun oppfylles gjennom anstrengelsene til hvert enkelt individ. Ikke desto mindre har mange verdige aspiranter til det Store Verket et genuint behov for informasjon, veiledning, kameratskap eller en anledning til å assistere sine brødre og søstre og å tjene menneskeheten. Slike aspiranter vil være velkomne i O.T.O.

Dette brorskapet sikres gjennom et annet privilegium; instruksjonen man mottar under innvielsene. Under innvielsene avlegger våre medlemmer en rekke sosiale kontrakter som samtidig som de forsøker å stimulere oss til å bli mer harmoniske og ansvarsbevisste i våre egne liv, også understreker det nødvendige av å ha den ytterste respekt for andres liv og personlige valg.

Hemmelighetseder

Brødrene er kun bundet til hemmeligholdelse når det gjelder våre ritualers natur, og i forhold til våre ord, tegn, etc. Ordenens generelle prinsipper kan åpent forklares, i den grad de forstås under VI°;

– Liber CL, Tolvte Hus, Punkt 42.

Det er kun dette pedagogiske hjelpemiddelet, det vil si selve innvielsens form og gradenes grep, tegn, steg og ord man avlegger en hemmelighetsed om. Selve innholdet i lærdommene er universelle sannheter, og hvis de skal ha noen verdi, må de uttrykkes gjennom enkeltmedlemmets liv. Ordenens doktriner er således ikke hemmelige i seg selv, og Ordenen publiserer mange bøker og tidsskrifter som uttrykker og illustrerer den thelemiske lære, som Ordenens doktriner hviler på.

Det er dessuten flere aspekter ved hemmelighetsholdelsen enn bare å holde det pedagogiske hjelpemiddelet hemmelig. Blant annet er det slik at en del av virkemidlene virker best ved at kandidaten ikke på forhånd er klar over dem. Dessuten er diskresjon i seg selv en dyd som vi ønsker at våre medlemmer skal lære seg. Denne diskresjonen muliggjør en fortrolighet mellom medlemmene som man kun kan finne mellom de nærmeste venner, og dermed er dette med på å legge en av de mange viktige grunnsteinene til det Universelle Brorskap.

Gradsystem

Strukturen til O.T.O. – lik de gamle mysterieskolene – er basert på en serie innvielsesseremonier eller grader, som kun kan bli gitt gjennom fysiske seremonier. Innvidd medlemskap er inndelt i 21 grader, som består av 13 nummererte grader og åtte unummererte mellomgrader eller undergrader, hvor to av disse er forbeholdt vervene til de nasjonale overhodene og Frater Superior, Ordenens ytre overhode. Ellevte grad er en teknisk grad, og har ingen forhold til Ordenens øvrige plan. Gradene i O.T.O. er videre inndelt i tre «triader»: Eremitten, Elskeren og Jordens menneske.

Gradene i Jordens Menneske dekker Minerval til Perfekt Innvidd og regnes for å være de innledende gradene i Ordenen. Den neste graden, Ridder av Øst og Vest er en bro mellom Jordens Menneske og Elskerne og tilhører således ingen triader. Elskerne dekker gradene fra V° til VII°, mens Eremitten dekker gradene fra VIII° til og med XII°.

Gradene i triadene til Jordens Menneske og Elskerne administreres av den Nasjonale Storlosjen i det enkelte land. Om et land ikke har etablert en slik uavhengig seksjon, faller disse gradene i det landet under administrasjonen til det Internasjonale Hovedkvarteret, som uavhengig av hvorvidt det er en Storlosje i det enkelte land, administrerer gradene i triaden til Eremitten. Ordenens innvielsesystem består dessuten av to riter som arbeider i de tre triadene.

Gradene fra og med Lysets Stormester VII° til XII° arbeider i riten til Fraternitas Lucis Hermeticæ, mens de forutgående gradene arbeider i riten til Mysteria Mystica Maxima. Det naturlige stoppepunktet for alle medlemmer er V°. Avansement over denne graden er forbundet med forpliktelsen til å delta i administrasjonen av Ordenen på et nasjonalt og internasjonalt plan.

Allikevel kan lang og trofast tjeneste i Ordenen i visse tilfeller belønnes med en invitasjon til VI°, som i kraft av sin innvielse stiller privilegiet å tjene den Nasjonale Generalstormester X° i det enkelte land til ens disposisjon. Med få unntak skal ingen under denne graden kunne henvende seg til den Nasjonale Generalstormesteren.

VII° er hvor landets styrende Høyråd på ni medlemmer sitter. Tre av disse er den Nasjonale Generalstormesteren, den Nasjonale Generalsekretæren og den Nasjonale Generalkassereren. Til sammen utgjør de den Nasjonale Storlosjen i de landene hvor Ordenen er fullt operativ. VIII° er den første av gradene som er internasjonal, og her sitter medlemmene på Illuminatiets Hemmelige Areopagus, som styrer Ordenen internasjonalt.

Dette ledes av XII°, som er forbeholdt Frater Superior. Sammen med hans Generalsekretær og Generalkasserer utgjør de det Internasjonale Hovedkvarteret, som er den høyeste autoriteten i Ordenen. I graden IX° studeres nøkkelen til Kellner i sin helhet, og tilgang til denne graden gis kun om man gjennom sine studier og innvielser har erkjent en viss del av hva denne hemmeligheten dreier seg om.

Crowley utviklet i løpet av sine studier av denne hemmeligheten en teknisk videreføring av dens prinsipper, og la til XI°, hvor de verdige innvidde etter invitasjon fra Frater Superior kan studere og arbeide med den. Medlemmene av XI° er kun kjent av Frater Superior og den Nasjonale Stormestergeneralen i hvert land. De som innehar denne graden, holder til i sine egne palasser, hvor de får instruksjon av Frater Superior.

Ethvert menneske som er myndig, fri og av godt omdømme har en ukrenkelig rett til de innledende gradene i O.T.O., det vil si gradene til Jordens menneske.

Myndig alder i Norge er 18 år. Å være fri vil si at du fritt kan reise til en av Ordenens avdelinger, og at du ikke er fratatt myndighet. Godt omdømme innebærer at to medlemmer av Ordenen går god for kandidaten til den graden det søkes adgang til. Alle etterfølgende grader blir kun gitt ved invitasjon.

Les mer om medlemskap her.

TriadeGradGradnavn
Jordens menneskeMinerval
Mann og Broder, Kvinne og Søster
II°Magiker
III°Mestermagiker
IV°Perfekt Magiker og Kompanjong til Enoks Hellige Bue
Perfekt Innvidd, eller Prins av Jerusalem
Utenfor alle triaderRidder av Øst og Vest
ElskerenSuveren Prins(esse) Rose-Croix, og Ridder av Pelikanen og Ørnen
Ridder av den Røde Ørn, og medlem av Senatet til de Hermetiske Ridderfilosofene
VI°Utmerket Tempelridder av Ordenen til Kadosch, og Kompanjong til den Hellige Gral
Storkommandørinkvisitør, og Medlem av Stortribunalet
Prins(esse) av den Kongelige Hemmelighet
VII°Theoreticus, og Suveren Storgeneralinspektør
Lysets Magus, og Biskop av Ecclesia Gnostica Catholica
Lysets Stormester, og Inspektør av Riter og Grader
EremittenVIII°Perfekt Pontiff av Illuminati
Epopt av Illuminati
IX°Innvidd i det Gnostiske Sanktuarium
Rex Summus Sanctissimus
XI°Innvidd i Ellevte Grad
XII°Frater Superior, og Ordenens ytre overhode