Medlemskap

Alle våre medlemmer må leve i samsvar med Ordenens bud om fred, toleranse og respekt mellom alle mennesker, uavhengig kjønn, religion, etnisitet, eller seksuell legning. Det er uforenelig med medlemskap i O.T.O. å være domfelt for alvorlig kriminalitet.

O.T.O. Norge har, avhengig om du ønsker kun et sosialt fellesskap eller om du i tillegg ønsker å gå gjennom vår livsskole, to typer medlemskategorier, kirkelig og innvidd medlemskap.

Kirkelig medlemskap

Kirkelig medlemskap i O.T.O. får man gjennom å konfirmeres i E.G.C., etter at man har blitt døpt inn i vårt fellesskap.

Man trenger ikke å være innvidd medlem for å bli døpt og konfirmert i O.T.O., men de hellige ordenene (diakon, prest, prestinne, biskop, primas og patriark) forvaltes av den innvidde medlemsklassen. Man må ha foreldre som er med i Ordenen, eller være over 18 år for å få kirkelig medlemskap i O.T.O. Valget skal være frivillig og det skal ikke utøves noe som helst press.

Det er ingen avgifter forbundet med kirkelig medlemskap og som medlem får man et eksemplar av vårt ordenstidsskrift digitalt. Om man ønsker å få dette som fysisk eksemplar må man tegne et abonnement på 200 kroner i året gjennom den nasjonale kassereren.

Det er ikke et krav om å være medlem av en avdeling, men for å få tilgang til dens aktiviteter må man enten ha invitasjon av avdelingens ledelse eller være medlem av den. Om medlemmet er over 18 år har avdelingen anledning til å kreve en årlig avdelingsavgift for medlemskapet.

Innvidd medlemskap

Innvidd medlemskap får man gjennom å ta innvielse i de innledende gradene til M∴M∴M∴. Disse er åpne for alle frie og myndige mennesker som er av godt omdømme.

Med  godt omdømme mener vi at man er kjent for å leve et rettskaffent liv, det vil si en som klarer å ta vare på seg selv, oppfylle forpliktelsene han påtar seg, snakker sant, og som behandler andre på en god men rettferdig måte.

Man trenger ikke å være døpt medlem i O.T.O. for å søke innvidd medlemskap, men må ha to medlemmer av minst første grad som faddere. Om man ikke kjenner noen i Ordenen, vil to faddere bli utpekt av den lokale avdelingens mest mystiske mester.

Søknad om opptak i M∴M∴M∴ skal være et fullstendig fritt valg. Ingen skal overtales til å bli medlem, siden dette dreier seg om et høyst personlig valg. Selv om alle har rett til å si opp sitt medlemskap, forventer vi at de som søker om opptak i M∴M∴M∴ har avklart at de ser for seg et livslangt engasjement i den.

Eventuell ektefelle og samboer bør derfor inkluderes i prosessen når en søker opptagelse i M∴M∴M∴ og de bør ha fått like utdypende informasjon som den som søker opptak. Selv om de selv ikke trenger å bli med i Ordenen, bør de få god informasjon om hva ektefellen eller samboeren deres begir seg ut på. Dette er en av faddernes viktigste oppgaver.

Engasjementet skal være noe som gagner hele familien ved at det enkelte medlemmet blir bedre kjent med seg selv og sitt indre liv. De viktigste fruktene av dette arbeidet er det som manifesterer seg overfor ens familie og venner.

Det er en årsavgift som øker med hver grad man tar forbundet med innvidd medlemskap. Denne betales vanligvis inn samtidig som man tar en grad sammen med en innvielsesavgift. Årsavgiften går til å dekke I.H.Q. og O.T.O. Norge sine administrative utgifter, som beholder hver sin halvdel. Årsavgiften settes med utgangspunkt i de internasjonale satsene hvert år på årsmøtet til O.T.O. Norge. Innvielsesavgiften varierer fra grad til grad og beholdes av den innviende avdelingen for å dekke utgiftene de har i forbindelse med graden. O.T.O. Norge setter på årsmøtet med utgangspunkt i de internasjonale satsene veiledende innvielsesavgifter for hvert år.

Som innvidd medlem får man et trykt eksemplar av vårt ordenstidsskrift to ganger i året. Dette distribueres gjennom avdelingene så fremt at man tilhører en. Det er ikke et krav om å være medlem av en avdeling, men for å få tilgang til dens aktiviteter må man enten ha invitasjon av avdelingens ledelse eller være medlem av den. Avdelingene har anledning til å kreve en årlig avdelingsavgift for medlemskapet ditt.

O.T.O. Norge har avdelinger i Troms & Finmark, Nordland, Midt-Norge, Vestlandet og Østlandet. Om du ønsker å bli medlem ber vi deg fylle ut et skjema som gjør vår nasjonale sekretær i stand til å hjelpe deg videre på veien. All informasjon behandles i samsvar med vår personvernerklæring.

Søk medlemskap

11 siffer (DDMMÅÅ PPPPP)
Velg gjerne flere