Medlemskap

Veien til fullkommenhet

De innledende gradene til Ordenen beskriver gjennom allegorier og symboler de eldgamle og dype hemmelighetene til menneskets mindre og større mysterier. Disse gradene, som starter med at man blir mottatt som Minerval i en leir, kronologiserer din ferd blant oss som et Menneske, Magiker og Mester Magiker i Mysterienes Oase, som leiren er en vaktpost for. Endelig beskriver den slutten på denne syklusen, idet man fullkommengjøres i gradene Perfekt Magiker og Perfekt Innvidd.

Disse gradene, som til sammen utgjør den første triaden – Jordens Menneske –  i vår Orden, er en skole i livet, hvor man lærer hvordan man kan leve et balansert og rettferdig liv på fundamentet til den thelemiske lov. Slik beskriver syklusen på seks grader det guddommeliges mottagelse inn i den materielle verden, renselse ved fødsel, vigsling i livet, hengivelsen i døden, opphøyelsen etter døden og tilintetgjørelsen, som bringer hele syklusen til sin ende, hvorpå den kan påbegynne eventyret på nytt.

Denne syklusen skildrer et sublimt system som ikke bare beskriver vår ferd gjennom livet (de mindre mysteriene), men også vår egen ferd innover mot og kontakt med det guddommelige i oss selv (de større mysteriene).

Man opptas som Minerval for å gjennomgå et treningsprogram. Dette gis i form av de faktiske instruksjonene, edene og lærdommene du blir gitt under din innvielse. Det er vanlig at de ulike avdelingene støtter opp under dette gjennom arbeid i gradene, som består av veiledning og instruksjon i ulike gradsgrupper og ulike instruksjonshefter og foredrag, men du er selv ansvarlig i de innledende gradene å underlegge deg den disiplinen som kreves for å oppnå de gavene treningsprogrammet er tiltenkt å gi.

Den fremste av disse er løftet som gis i selve Lovens Bok: For de som fullfører treningsprogrammet, lover vi dem et harmonisk, suksessfullt og meningsfullt liv, levd på deres egne premisser, i henhold til egne idealer, i stedet for de kunstige idealene skapt av andre som søker å legge sine medmennesker i lenker. Vi lover dem visshet i stedet for tro, den direkte erfarte «bevisstheten om værens fortsettelse», at dette livet ikke er det eneste og at døden kun er en fase, like naturlig som livet selv. Vi lover dem en visshet som går på tvers av inkarnasjonene, som danner grunnlaget for at man fryktløst kan og skal gjøre sin vilje, idet man erkjenner at «væren er ren fryd», siden det sanne og guddommelige Selv hverken kan skades eller ødelegges. Crowley oppsummerer dette på en sublim måte i skriftet Liber CI om pliktene og privilegiene til medlemmene:

Der er ingen lov hinsides Gjør hva du vil. Til tross for dette bør Brødrene studere daglig i den Hellige Lovs Bok, Liber Legis, for deri finner du mange råd angående dette, hvordan man på best mulig måte kan utøve sin vilje. Den første og største av alle privilegiene til en Broder er å være en Broder; å ha akseptert Loven, å ha blitt fri og uavhengig, å ha tilintetgjort all frykt, enten det er for sedvane eller for tro eller for andre mennesker eller til og med for selve døden.

Med utgangspunkt i denne fullkommengjørelsen av ens liv på fundamentet til den Hellige Lov blir således våre medlemmer forberedt til steget inn i invitasjonsgradene, hvor man aktivt tar del i Ordenens ytre arbeid: å sikre friheten til enkeltmennesket. Dette ser vi starter allerede i den første av invitasjonsgradene, hvor den innsvergede Ridderen blir gitt i oppgave å forkynne Thelemas Lov.

Som følge av denne aktive deltagelsen i Ordenens ytre arbeide, gis avansement bortenfor graden Perfekt Innvidd kun ved invitasjon med utgangspunkt i hvor godt medlemmet har fullført treningsprogrammet det er blitt gitt i oppgave å fullføre.

Hva et medlemskap innebærer

I Ordenens innledende grader er det få plikter og mange privilegier. Fremst blant disse er broderskapet som skapes med brødre og søstre. Ordenen søker å skape grunnlaget for et fellesskap på fundamentet til Thelemas Lov hvor, ideelt sett, alle livets eventualiteter skulle være dekket. Siden dette er et langsiktig prosjekt, varierer utviklingen av dette felleskapet fra sted til sted hvor våre avdelinger er etablert, og vi oppfordrer deg derfor til å ta del i og støtte oppbyggelsen av dette fellesskapet allerede fra du begynner i Ordenen.

Din deltagelse i samholdet med dine brødre og søstre og arbeid for Ordenen danner grunnlaget for vurdering av avansement inn i invitasjonsgradene, selv om dette ikke er noe direkte krav for avansement i de innledende gradene. Som aktivt medlem av Ordenen har man dessuten rett til, i henhold til den enkelte avdelings vedtekter, å delta på alle gradsmøter opp til den graden man selv innehar, og her vil du kunne få direkte veiledning og assistanse til å fullføre treningsprogrammet Ordenen gir deg.

Det eksisterer allikevel visse plikter som både er spesifikke for gradene, og som gjelder for alle medlemmene. I hver eneste grad avlegger du visse eder som kan deles inn i tre: hemmelighetsholdelseseden, sosiale forpliktelser og arbeid i graden.

Sistnevnte gir deg oppgavene du skal arbeide med mens du er i graden og som, foruten to unntak, ikke direkte følges opp av Ordenen. Om du skal dra full nytte av medlemskapet, må du aktivt følge opp arbeidet som gis, og som allerede nevnt, blir også avansement inn i invitasjonsgradene vurdert ut fra din suksess med dette arbeidet og hvordan det manfesterer seg i livet ditt.

Hver eneste grad innebærer dessuten en rekke sosiale forpliktelser eller kontrakter, som binder deg til dine brødre og søstre, og som gjør vårt felles arbeid sammen enklere, mer harmonisk og effektivt. Hvert medlem er forpliktet til å følge disse edene, og brudd på dem vil kunne straffes med sanksjoner som suspensjon, utkastelse o.l., avhengig av alvorlighetsgraden i bruddet.

Til sist har vi hemmelighetsholdelseseden. Hvert medlem er sverget til hemmelighetsholdelse, men opp til sjette grad, kun det som gjelder de spesifikke pedagogiske metodene Ordenen benytter seg av, og de ord, grep og tegn man blir gitt i løpet av sin innvielse. Prinsippene og kunnskapen som ligger bak gradene opp til sjette grad, oppfordres man derimot til å lære villig bort til venner, familie og fremmede, noe som er naturlig, for hvis de skal ha noen funksjon, så må de manifesteres i ens eget liv. Ordenen publiserer dessuten en rekke bøker for offentligheten, hvor disse prinsippene forklares og illustreres med nært beslektede metoder.

Hvordan kan jeg bli medlem?

Hvert eneste menneske, uavhengig av kjønn, rase, religion eller legning, som er myndig, fri og av godt omdømme, har en ugjenkallelig rett til de innledende gradene i O.T.O.

At du er myndig, betyr at du er fylt 18 år og ikke er fratatt myndigheten til å bestemme over eget liv.

At du er fri vil si at du ikke er fengslet eller soner noen dom eller annen straff eller er blitt underlagt andre begrensinger som måtte hindre deg i å gå inn i et forpliktende forhold til Ordenen.

Ditt omdømme må to medlemmer av minst I° gå god for. Hvis du ikke kjenner noen medlemmer med den nødvendige graden, er det vanlig at to medlemmer av minst I° blir satt til å intervjue deg for å kunne gå god for ditt omdømme.

Disse blir da dine faddere i Ordenen og har et spesielt ansvar for at du lærer deg Ordenens sed og skikk. Tanken er at du alltid kan henvende deg til disse hvis det er noe du lurer på eller synes er vanskelig, og hvis dine faddere ikke kan hjelpe deg, kan spørsmålene dine rettes videre til de rettmessige instanser.

Oppfyller du disse forutsetningene kan du fylle ut den innledende søknaden for Minerval-graden. I denne graden er det tenkt at du skal finne ut om Ordenen er noe for deg, og her kan du forbli så kort eller lang tid du selv ønsker. Det er mulig å ta I° rett etter 0°, noe du skal informere om på forhånd, hvis dette er noe du vurderer, slik at de nødvendige forberedelser kan foretas. Den endelige avgjørelsen skal allikevel kun tas etter at din status som Minerval er et faktum. Om dette er noe du vurderer, må du dessuten ha to medlemmer av minst I° som støtter ditt avansement.

Søknad til Minerval-graden får du ved å kontakte den nasjonale sekretæren i O.T.O. Norge.

Avgifter forbundet med medlemskap

Når din søknad om opptak som Minerval er blitt godkjent, vil du få et krav om innvielses- og medlemsavgift. Innvielsesavgiften går til den lokale avdelingen som arrangerer innvielsene, og skal gå til å dekke kostnadene de har i forbindelse med arrangementet. Medlemsavgiften er den årlige kontingenten og er et av kravene for å kunne beholde din status som aktivt medlem med de privilegier denne medfører. Denne skal gå til å dekke administrasjonsutgiftene Ordenen har nasjonalt og internasjonalt, som deler medlemsavgiften i to seg  imellom. De lokale avdelingene, den nasjonale administrasjonen og det internasjonale hovedkvarteret er pliktige til å føre et gyldig regnskap, og sluttregnskapet for hvert år har alle medlemmene innsynsrett i.

Avansement i Ordenen impliserer alltid at man skal tjene de som er i gradene under. Medlemsavgiften er derfor stigende for hver grad og regnes som et minimum av støtte det enkelte medlem må gi for å kunne opprettholde sitt medlemskap i Ordenen. Dette resulterer også i at de som sitter i dens ledelse, er de som til enhver tid betaler mest i avgifter til støtte for Ordenens virksomhet nasjonalt og internasjonalt.