Thelema

Veien til sannhet

Den thelemiske livsfilosofi har kun ett dogme, og det er formulert i ordene:

Gjør hva du vil, skal være hele Loven

– Lovens Bok I:40

Denne setningen kan ved første øyekast synes å være en oppfordring til totalt anarki, men den er snarere en oppfordring til å virkeliggjøre seg selv ved å oppdage sin Sanne Vilje og deretter leve i samsvar med den. Disse frihetlige ord innebærer derfor den største grad av ansvar for eget liv.

I Liber ABA eller Book Four sier Crowley følgende om den Sanne Viljen:

Enhver mann og enhver kvinne har en kurs, delvis avhengig av selvet, og delvis avhengig av omgivelsene, som er naturlig og nødvendig for begge

– Crowley, Liber ABA, Samuel Weiser, 1994, s. 129

Den Sanne Viljen er en syntese av menneskets kjerne, selvet, og de begrensninger som omgivelsene legger på det. «Gjør hva du vil» er med andre ord ikke en oppfordring til å gjøre som man føler, ønsker eller har lyst til. Man kan ikke definere sitt vesen, like lite som man kan bestemme de omgivelsene man er født inn i, men man kan forsøke å leve i samsvar med sitt selv og i harmoni med omgivelsene. Denne harmoni oppnås gjennom skjønnhet i sine handlinger, og etterhvert vil man komme til forståelsen av seg selv. Gjennom disse ting vil man oppnå det som Crowley kalte for Genius.

I Thelema søkes den Sanne Viljen fullkommengjort ved å benytte det som Aleister Crowley kalte for Magick. Gjennom magiens teknikker og metoder forsøker man å oppnå samtalen med sin Hellige Skytsengel, som representerer den Sanne Viljen. Den Hellige Skytsengel er ikke en engel i ordets egentlige forstand, men snarere et ord anvendt på en altomfattende og subjektiv erfaring som leder til oppdagelsen av ens Sanne Vilje. Samtalen med denne skytsengel går forut for et harmonisk liv i samsvar med den Sanne Viljens diktum.

Det er gjennom våre liv at vi kan komme til en forståelse av de evige spørsmål som de greske filosofene også stilte seg: hvor kommer vi fra, hva gjør vi her, hvor går vi hen? Det er gjennom livet at man oppnår forståelsen av sitt eget individ og dets relasjon til omgivelsene rundt. Ordenens hovedfokus er således også på livet og dets lærdommer. Thelema søker å gi individet sikkerhet om dets vesen og i en større kontekst om dets plass i omgivelsene.

Det er denne sikkerhet Lovens Bok snakker om når den sier:

Jeg gir ufattelige gleder på jord: visshet, ikke tro, mens i live, ved døden; usigelig fred, hvile, ekstase; ei krever jeg heller noe offer.

– Lovens Bok I:58

Thelema fokuserer på ett individuelt og udelelig liv; på at alle vesener er unike og at alle har sin Sanne Vilje som skal virkeliggjøres. Til tross for dette individuelle fokus i Thelema, så innehar denne filosofien en grunnleggende respekt for alle menneskers vilje. For hvis man søkte å gjennomføre sin vilje på bekostning av andres vilje, så ville man implisitt også komme i skade for at andre kan gjøre det samme mot deg. Dette ville føre til det totale anarki, og ingen ville kunne gjennomføre sin vilje. Dette er stikk i strid med thelemisk tankegang.

Ordenen vår søker å gi råd og veiledning på veien til et fullkomment, thelemisk liv av lys, liv, kjærlighet og frihet.

Lovens bok

Den thelemiske livsfilosofi har sine røtter i den bok som kalles Lovens Bok eller Liber AL vel Legis. Denne boken ble mottatt i 1904 e.v. av Aleister Crowley over en periode av tre dager via et vesen som identifiserte seg som Aiwass, Hoor-paar-Kraats sendebud og budbringer for denne tidsalders hersker.

Boken er delt inn i tre kapitler og tar for seg det thelemiske budskap, profetier om ting som skal skje, og Aleister Crowleys rolle som profet for den nye tidsalder. Ordenen krever ingen blind tro på tolkninger gitt av denne boken, men en aksept av boken som den er, uten ønske om å endre noe i den eller legge noe til. Aleister Crowley skriver også som en kommentar på slutten av boken at det er hvert enkelt individs oppgave å tolke bokens innhold med referanse til Crowleys egne skrifter. Med andre ord fordrer den thelemiske livsfilosofi et selvstudium av de thelemiske grunntekster og et bevisst forhold til hva dette betyr i ens eget liv.

Sannhetens øyeblikk

Det sies at sannheten skal sette deg fri. Når sannheten blir kjent, kommer friheten. Dette er også tilfelle i Thelema, hvor sannheten om ditt eget vesen vil sette deg fri på veien til fullkommenhet.

Til tross for dette er veien til sannhet ikke enkel. Man vil møte motstand, og man må arbeide for å komme nærmere forståelsen av seg selv. O.T.O. tilbyr hjelp til individet og et fellesskap i søkenen etter sannheten om deg selv. Likevel kan ikke vår veiledning og råd garantere deg fullkommengjørelsen av ditt individ. En slik oppnåelse kan kun komme gjennom å søke sannheten der den manifesterer seg sterkest av alt – i ditt eget liv, gjennom dine handlinger og arbeid. Kun hardt arbeid og disiplin vil krone dine bestrebelser med suksess.

Ordenen ønsker alle mennesker velkommen til å tre inn i den thelemiske tidsalder, hvor Gjør hva du vil er hele Loven.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan handle i samsvar med din Sanne Vilje, så anbefaler vi deg å lese om Magi – Veien til Frihet.