Vedtekter for O.T.O. Norge

§1. Organisasjonens navn.

Navnet på den ideelle organisasjonen er Ordo Templi Orientis (Østens Ordenstempel, eller den Orientalske Tempelridderorden, heretter omtalt som O.T.O.), eller Ordo Templi Orientis Norge (heretter omtalt som O.T.O. Norge).  O.T.O. ble etablert i Norge den 23. januar 1981 e.v.

§2. Tilhørighet.

O.T.O. Norge er en nasjonal seksjon av den internasjonale ideelle organisasjonen Ordo Templi Orientis (heretter omtalt som O.T.O. internasjonalt) for Norge. 

O.T.O. Norge er underlagt provisjonene og statuttene til O.T.O. internasjonalt, slik de uttrykkes i vedtektene til O.T.O. internasjonalt.

§3. Organisasjonens struktur.

O.T.O. består av tre seksjoner, Ecclesia Gnostica Catholica (den Gnostisk Katolske Kirken, heretter omtalt som E.G.C.), Mysteria Mystica Maxima (det Allerhøyeste Mysterium, heretter omtalt som M∴M∴M∴), og Fraternitas Lucis Hermeticæ (det Hermetiske Lysets Broderskap, heretter omtalt som F.L.H.).

§4. Organisasjonens formål.

O.T.O. er slik den defineres av de vedtektene til O.T.O. internasjonalt, en religiøs Orden som har akseptert Thelemas Lov slik den er definert i Liber AL vel Legis gitt av Aiwaz til To Mega Therion. Den fulle rekkevidden av dens formål kan kun forstås av dens høyeste innvidde, og kan oppsummeres som:

a. Å forpakte og videreutvikle hemmeligheten til IX°.
b. Å videreutvikle, forkynne og etablere Thelemas Lov på jorden.

§5. Organisasjonens virkemidler.

Dette formålet søker O.T.O. Norge å realisere gjennom de følgende virkemidlene som definerer organisasjonens hovedvirksomhet:

a. Å administrere de hellige sakramentene til E.G.C..
b. Å innvie passende kandidater i gradene til M∴M∴M∴
c. Å forberede passende kandidater til invitasjon til gradene til F.L.H.
d. Å spre kunnskap om vår lære og den thelemiske Lov gjennom gjennom publikasjoner, foredrag etc.
e. Å etablere og overse skoler, templer, kapitler, losjer, oaser, leirer etc., hvor Ordenen kan undervise i vår lære og forkynne Thelemas Lov.
f. Å bygge, etablere, grunnlegge, styre og overse klostre, kolonier, og provinser etc., hvor innvidde medlemmer kan leve i henhold til læren til O.T.O. og Thelemas Lov.

§6. Offiserene.

O.T.O. Norge har tre hovedoffiserer:

a. Frater Superiors representant (heretter omtalt som F.S.R.) for Norge utnevnes av Frater Superior i O.T.O. internasjonalt. Hans tjenestetid er ut livet, eller frem til han eller hun går av, eller fjernes av Frater Superior.
b. Den nasjonale sekretæren utnevnes av F.S.R. Hans tjenestetid er ut livet, eller frem til han eller hun går av, eller fjernes av F.S.R.
c. Den nasjonale kassereren utnevnes av F.S.R. Hans tjenestetid er ut livet, eller frem til han eller hun går av, eller fjernes av F.S.R.

§7. Styret.

O.T.O. Norge ledes av et styre. Dette styret består av de tre (3) hovedoffiserene til O.T.O. Norge (se §6), og er det høyeste beslutningsdyktige organet mellom møter i kongressen. Mellom møtene skal styret:

a. Implementere beslutningene til årsmøtet.
b. Oppnevne nødvendige komiteer, paneler, eller individer for spesifikke oppgaver og instruere dem.
c. Overse og ha den nødvendige kontrollen over O.T.O. Norges økonomi, i henhold til den til enhver tid gjeldende regulering.
d. Representere O.T.O. Norge utad.

Styret skal holde møter når frater superiors representant eller når et flertall av styret krever det. Styremøtet er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede.

Avgjørelsene skjer ved enkelt flertall av stemmene som er avgitt. Ved like mange stemmer for som mot, har F.S.R. dobbeltstemme. F.S.R. har vetorett, om han eller hun mener at styremøtets beslutninger vil skade Ordenen, eller at de er i konflikt med Ordenens formål eller vedtekter.

§8. Lokale avdelinger.

O.T.O. Norge er organisert lokalt i en by med dens omegn, gjennom sine lokale avdelinger. De lokale avdelingene er organisert i leirer, oaser, losjer. De lokale avdelingene er forpliktet til enten alene eller i samarbeid, å tilby aktiviteter til både dens kirkemedlemmer så vel sine innvidde medlemmer (jamfør §10). Disse ledes av mestere som utnevnes og fjernes av høyrådet til O.T.O. internasjonalt, basert på anbefalingene til styret.

Ingen lokal avdeling kan gå inn i bindende finansielle forpliktelser på vegne av, eller representere O.T.O. Norge utad til andre enn interesserte kandidater for medlemskap, uten skriftlig forhåndsgodkjenning av styret. Uten denne skriftlige forhåndsgodkjenningen er ikke O.T.O. Norge ansvarlig for avdelingenes avtaler eller representasjon.

De lokale avdelingene kan i tillegg til årsavgiftene til O.T.O. Norge, sette sine egne lokale avdelingsavgifter for sine medlemmer enten de tilhører innvidd medlemsklasse eller kirkemedlemsklasse. Disse avgiftene skal godkjennes av den nasjonale kassereren.

Et medlem kan kun være medlem av kun en lokal avdeling i gangen.

§9. Regionale avdelinger.

O.T.O. Norge er organisert regionalt gjennom sine regionale avdelinger. De regionale avdelingene er organisert i kapitler og templer. Disse ledes av embetspersoner som utnevnes og fjernes av høyrådet til O.T.O. internasjonalt, basert på anbefalingene til styret. 

De lokale avdelingene kan i tillegg til årsavgiftene til O.T.O. Norge, og de lokale avdelingsavgiftene, sette sine egne regionale avdelingsavgifter for sine medlemmer. Disse avgiftene skal godkjennes av den nasjonale kassereren.

Kapitlenes og templenes medlemmer defineres av hvilken region medlemmet har bostedsadresse i.

§10. Medlemskap i organisasjonen.

O.T.O. Norge har to medlemskategorier, kirkemedlemskap i E.G.C. og innvidd medlemskap i M∴M∴M∴

Fullverdig kirkemedlemskap er åpent for alle som har som er konfirmert i E.G.C. For å bli konfirmert må man først ha blitt døpt og fylt 15 år. Man kan døpes inn i E.G.C., forutsatt at man har tillatelse fra sine foresatte, fra man er 12 år gammel. Man kan ha assosiert kirkemedlemskap før dette om man etter ønske fra foresatte, settes under menighetens beskyttelse gjennom feiringen av livsfest.

Innvidd medlemskap i M∴M∴M∴ er åpent til alle som er myndige, så fremt at de er frie og av godt omdømme. Med myndig menes det at kandidaten til innvielse har nådd myndighetsalderen i Norge. Denne er for tiden satt til 18 år. Med fri menes at kandidaten til innvielse ikke soner en straff, eller har blitt fratatt myndigheten til å gå inn i bindende kontrakter. Med godt rykte menes det at kandidaten til innvielse ikke har er domfelt for alvorlig kriminalitet, og at han eller hun er kjent i sitt miljø for å være verdig tillitsverdig. Alle kandidater til innvielse må være i stand til å observere skikkene og tradisjonene som Ordenen anser seg som bærer av.

Enhver kandidat til innvielse er forpliktet til å informere Ordenen om sitt rulleblad når han eller hun søker. Hans eller hennes tillitsverdighet og evne til å observere Ordenens skikker og tradisjoner skal sikres av to medlemmer av minst første grad trer inn som kandidatens faddere og støtter hans søknad.

Alle medlemmer har rett til når som helst å si opp sitt kirkemedlemskap eller innvidde medlemskap, gjennom å varsle organisasjonens styre som definert i §12. Oppsagt innvidd medlemskap kan kun gjenopprettes på anbefaling av Frater Superiors representant, ved resolusjon i O.T.O. internasjonalt.

§11. Avgifter forbundet med medlemskap i organisasjonen.

Kirkelig medlemskap medfører ingen finansielle forpliktelser. Innvidd medlemskap medfører finansielle forpliktelser i form av en innvielsesavgift som skal dekke kostnadene ved en innvielse, og en årsavgift som dekker driften av O.T.O. Norge. 50% av årsavgiften overføres og brukes til å dekke driften til O.T.O. internasjonalt.

Årsavgiften og innvielsesavgiften justeres fortløpende av den nasjonale kassereren, med utgangspunkt i de internasjonale ratene gitt til O.T.O. Norge av Generalkassereren for O.T.O. internasjonalt

Årsavgiftene skal betales på forskudd og medlemmet har et selvstendig ansvar for å gjøre dette, og å sørge for å holde O.T.O. Norge oppdatert om kontaktadresse. Ved manglende betaling til tross for purring, kan den nasjonale kassereren fjerne medlemmet fra listen over organisasjonens aktive medlemmer. Dette fører til opphør av alle privilegiene forbundet med innvidd medlemskap.

§12. Kongressen til organisasjonen.

Kongressen er O.T.O. Norges høyeste beslutningsdyktige organ og består av det nasjonale styret og representanter fra de lokale avdelingene.

Kongressen skal innkalles av styret med minst en (1) måneds varsel direkte til de lokale avdelingene som deretter informerer sine medlemmer.  Kun medlemmer av styret har anledning til å kalle inn til kongress.

Saker som det skal orienteres eller besluttes rundt, skal sendes inn til styret ikke senere enn 2 uker før møtet. Den komplette agendaen for kongressen skal gjøres kjent for deltagerne ikke senere enn 1 uke før møtet.

Alle medlemmer har rett til å være tilstede som observatør på kongressen, men må varsle styret om deres deltagelse på kongressen minst to (2) uker før møtet.

Enhver foreslått endring av vedtektene må inkluderes i agendaen ikke senere enn en uke før kongressen. Andre typer saker kan orienteres og besluttes uten å være varslet på forhånd, om 2/3 av delegatene stemmer for dette under godkjennelsen av agendaen.

§13. Ledelse av organisasjonens kongressen.

Kongressen skal ledes av den nasjonale sekretæren.

§14. Avstemming på organisasjonens kongressen.

Om ikke annet er besluttet skal en avgjørelse være gyldig ved enkelt flertall av avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ikke regnes som avgitt.

§15. Oppgavene til organisasjonens kongressen.

Kongressen har i oppgave å behandle de sakene som meldes opp til kongressen i samsvar med §12.

§16. Stemmerett i organisasjonen.

Hvert medlem av styret har en stemme hver. I tillegg har hver lokal avdeling (som definert i §13) en stemme for deres første tre (3) medlemmer, og deretter en stemme for hvert tiende medlem i tillegg.

Frater Superiors representant (som definert i §12) har vetorett, en rett han eller hun vil benytte seg av om han mener at årsmøtets beslutninger vil skade Ordenen, eller om den er i konflikt med Ordenens formål eller vedtekter.

§17. Endring av organisasjonenes vedtekter (kan ikke endres).

Foreslåtte endringer til disse vedtektene kan kun gjøres på et møte i kongressen, etter at den har blitt plassert på agendaen med to ukers varsel. For at forslaget om endring skal oversendes for godkjenning av høyrådet til O.T.O. internasjonalt, kreves det 2/3 flertall på kongressen.

§19. Opphør av organisasjonen (kan ikke endres).

Opphør av O.T.O. Norge kan kun besluttes på et møte i kongressen. Om resolusjonen får tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene, vil et ekstraordinært møte i kongressen innkalles 3 måneder senere. For at opphøret skal godkjennes, må avgjørelsen på nytt godkjennes med 2/3 flertall.

Ved opphør av O.T.O. Norge skal organisasjonens verdier overdras til O.T.O. internasjonalt. Organisasjonens styre er ansvarlige for at dette skjer på forretningsmessig vis.